ANUNȚ. Primăria Groși vinde, la licitație, un tractor și o remorcă

  1. Informații generale privind vânzătorul: Comuna Groși, prin primar, cu sediul în comuna Groși, str. Mihai Viteazu, nr. 50, județul Maramureș, cod postal 437165, telefon: 0262-258685, fax 0262-258804, cod fiscal 3627722, e-mail: contact@primariagrosi.ro, e-mail persoană de contact poppaul474@yahoo.com.
  2. Informații generale privind obiectul vânzării, în special descrierea și identificarea bunurilor ce urmează a fi vândute:Tractor U651M, înmatriculat în anul 2002,aparținând domeniului privat al Comunei Groși, conform H.C.L. Groși nr. 101/28.11.2023 și temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019 și H.G. nr. 841/1995;Remorcă RMB 3, înmatriculată în anul 2003, aparținând domeniului privat al Comunei Groși, conform H.C.L. Groși nr. 101/28.11.2023 și temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019 și H.G. nr. 841/1995;

Vânzarea se va realiza conform art. 363 – 364 din OUG. 57/2019, Anexei 2 din H.G. nr. 841/1995 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 101/28.11.2023, procedura de atribuire fiind licitația publică.

  1. Informațiile privind documentația de atribuire: Documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia celor interesaţi contra sumei de 50 lei, la sediul Primăriei Comunei Groși, începând cu data publicării anunţului până în data de 28.03.2024, de luni până vineri, între orele 8-13. Suma va fi plătită, în numerar, la casieria vânzătorului. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 04.04.2024, ora 13.00.
  2. Informații privind ofertele: Ofertele se depun la registratura Primăriei Comunei Groși, str. Mihai Viteazu, nr. 50, județul Maramureș.

Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 12.04.2024, ora 12.00. Oferta va fi depusă în două exemplare. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

  1. Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Primăriei Comunei Groși, în data de 15. 04.2024, ora 10.00, în sala de ședințe a primăriei.Ofertele rămân valabile de la data deschiderii lor pînă la data semnării de către ambele părţi a contractului de vânzare.
  2. Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de vânzare, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Plângerea prealabilă se adresează autorităţii publice în termen de 30 de zile de la data comunicării actului contestat. Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ Tribunalului Maramureș, mun. Baia Mare, Palatul Justiţiei, Bd. Republicii nr.2A, Telefon:  0262-218235  – 40, interioare 203, 230,Fax: 0262 – 218209, E-mail: tr-maramures-reg@just.ro. Termenul pentru introducerea acţiunii este de 6 luni de la:  a) data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau, după caz, data comunicării refuzului, considerat nejustificat, de soluţionare a cererii; b) data expirării termenului legal de soluţionare a cererii, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului; c) data încheierii procesului-verbal de finalizare a procedurii concilierii, în cazul contractelor administrative. Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ unilateral, cererea poate fi introdusă şi peste termenul de 6 luni, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului. Împotriva hotărârii tribunalului, se poate declara recurs la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, conform prevederilor legale.
  1. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 19.03.2024.
GlasulMM
GlasulMM