CONSULTARE PUBLICĂ ÎN ONCEȘTI. Aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru scutire de la plata majorărilor de întârziere

În temeiul art.2, art.4 litera b), art.7 din Legea nr.52/ 21.01.2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

Primăria U.A.T. Comuna Oncești, județul Maramureș, anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de act normativ: ”Aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru scutire de la plata majorărilor de întârziere, penalități și alte accesorii, aferente obligațiilor fiscale principale restante la data de 31 decembrie 2023 la bugetul local al Comunei Oncești din județul Maramureș, conform legii, generate de neachitarea la termen a obligațiilor bugetare principale constând în impozite și taxe locale, chirii și redevențe, datorate de către persoane juridice, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociații, fundaţii şi alte entități de drept privat, precum și oricăror entități cu și fără personalitate juridică”.

Documenția aferentă proiectului de act normativ include: referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Impozite şi Taxe.

Documenția poate fi consultată la sediul instituției din Comuna Oncești, nr.18, județul Maramureș, România.

Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instituției.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ supus consultării publice, se pot depune până la data de 22 martie 2024: ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria_oncesti_maramures@yahoo.com; prin poştă, pe adresa poștală ori la sediul instituției din Comuna Oncești, nr.18, județul Maramureș, România, cod poștal 437037, la Registratura primăriei, în zilele lucrătoare de luni până vineri între orele 800 – 1400 .

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru scutire de la plata majorărilor de întârziere, penalități și alte accesorii, aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor și redevențelor, restante la plată, datorate bugetului local al Comunei Oncești din județul Maramureș, de către persoane juridice, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociații, fundaţii şi alte entități de drept privat, precum și oricăror entități cu și fără personalitate juridică „.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției.

Pentru cei interesați există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică, până la data de  22 martie 2024 .

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție și la telefon: 0262348417, e- mail: primaria_oncesti_maramures@yahoo.com  .

PRIMAR,

GODJA MATEI

GlasulMM
GlasulMM