DUPĂ NUMEROASE SCANDALURI. Se caută director la Direcția Copilului Maramureș

Postul de director al DGASPC Maramureș a fost scos la concurs, anunță reprezentanții CJ Maramureș. Concursul va avea loc la finele lunii mai. Printre condițiile pe care candidații trebuie să le îndeplinească se numără lipsa unei sancțiuni disciplinare neradiată în condițiile legii, dar și o experiență de minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere.
Vă redăm mai jos anunțul oficial:
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ, în conformitate cu prevederile art. VII din O.U.G. nr. 115/2023 – alin.(2) lit. a) și art. VII alin. (7) /XI/XII din O.U.G. 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ, organizează în data de 30.05.2024 (proba scrisă) concurs de promovare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante, post unic, cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi – 40 ore/săptămână, după cum urmează:

 1. Director general, clasa I, grad II – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș – 1 post
Condiţiile de participare la concursul de promovare în funcția publică de conducere:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în unul dintre domeniile de licență: Psihologie, Științe ale educației, Asistență socială, Sociologie, Economie, Contabilitate, Finanțe, Management, Sănătate, Drept sau Științe administrative.
 • să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199/2023;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică de clasa I;
 • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii;
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere.

Concursul de promovare în funcțiile publice de conducere constă în următoarele probe:

 1. verificarea eligibilității candidaților, în perioada 21.05.2024-27.05.2024 în cadrul căreia comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concursul de promovare în funcția publică ce conducere, pe baza documentelor din dosarele de concurs constituite de către candidaţi;
 2. susținerea probei scrise, în data de 30.05.2024 ora 10.00 la sediul Consiliului Județean Maramureș din Baia Mare, str. Gh. Șincai nr. 46, în cadrul căreia se verifică cunoştinţele de specialitate necesare ocupării funcţiei publice pentru care se organizează concursul de promovare, raportat la bibliografia şi tematica de specialitate;
 3. susținerea probei de interviu, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, conform prevederilor art. 197 din Anexa nr. 10 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul căruia se verifică îndeplinirea competenţelor specifice necesare exercitării funcţiei publice, care nu au fost verificate prin alte probe, precum şi motivaţia candidaţilor.

Potrivit dispozițiilor art. 189 alin. (1) din Anexa nr. 10 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare raportat la prevederile art. XV din O.U.G. nr. 121/2023, în vederea participării la concursul de promovare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituţiei publice organizatoare, respectiv de la data de 30.04.2024 și până la data de 20.05.2024, inclusiv, de luni până joi orele 8,00-16,30 și vineri orele 8,00–14,00, candidaţii depun dosarul de concurs la sediul Consiliului Județean Maramureș, str. Gh. Șincai, nr. 46, la Compartimentul Resurse Umane, camera 27, persoana de contact Coman Ioana, consilier, clasa I, grad profesional superior, telefon: 0262–202526, sau îl comunică în format electronic pe adresa de e-mail camelia.gherghel@cjmaramures.ro, care conţine în mod obligatoriu:

 1. formularul de înscriere prevăzut la art. 137 pct. I din Anexa nr. 10 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia cărţii de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări, după caz;
 5. copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
 7. cazierul administrativ.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. f) este prevăzut la art. 137 lit. e). Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la art. 137 lit. e) trebuie să cuprindă elemente similare acestuia din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

La cererea candidatului, formulată la data înscrierii la concurs, dar nu mai târziu de data finalizării perioadei de depunere a dosarelor, documentul prevăzut la alin. (1) lit. g) din conținutul dosarului de concurs, se solicită Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de către instituţia organizatoare a concursului de promovare, potrivit prevederilor art. 496 alin. (2) şi (3) lit. c) din O.U.G. nr 57/2019.

Dosarelor de concurs transmise de candidaţi la adresa de e-mail indicată de instituţia publică în anunţul de concurs după terminarea programului de lucru al instituţiei publice, dar în perioada de depunere a dosarelor de concurs, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen. Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obligaţia candidatului de a prezenta secretarului comisiei de concurs originalele acestor documente, pentru certificare pentru conformitate cu originalul, până cel târziu la data desfăşurării probei interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică în cazul promovării concursului.

Bibliografia şi tematica de specialitate, precum și atribuțiile prevăzute în fișa postului sunt anexate prezentului anunț.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Consiliului Județean Maramureș, Baia Mare, str. Gheorghe Șincai, nr. 46, camera 27, sau se pot obține prin consultarea paginii web a instituției www.cjmaramures.ro în cadrul secțiunii “Cariera”.

Ana-Maria HOJDA
Ana-Maria HOJDA
Ana-Maria HOJDA