MECANICA-SIGHETU S.A. convoacă Adunarea generală a acționarilor

MECANICA-SIGHETU S.A.

Sediul social: Sighetu Marmaţiei, str. Unirii, nr. 44, jud. Maramureş

Nr. ORC: J24/194/1991

Cod fiscal: RO2214574

Capital social subscris şi vărsat: 1.466.422,50 lei

 CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societăţii MECANICA-SIGHETU S.A., cu sediul în Sighetul Marmaţiei, str. Unirii, nr. 44, jud. Maramureş, înregistrată la ORC Maramureş sub nr. J24/194/1991, CIF RO2214574, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ŞI EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR, pentru data de 27.05.2024 sau 28.05.2024 a doua convocare (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare), la ora 09:00, respectiv la ora 10:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor administrat de Registrul Mioriţa S.A. la data de referinţă 17.05.2024, care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

Adunarea Generală  Ordinară:

Aprobarea situațiilor financiare ale anului fiscal 2023, pe baza raportului Consiliului de Administraţie şi al Auditorului financiar.

Prezentarea şi aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pe anul 2023.

Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2023.

Aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2023.

Aprobarea repartizării profitului realizat în anul 2023.

Luarea la cunoștiință a erorii materiale aferente repartizarii profitului realizat în anul 2022, si aprobarea modificarii documentelor contabile astfel:

,,1.rezerva legala                                                                                                    0.30 lei

2.acoperire diferență preț acțiuni proprii răscumpărate                                         3.070 lei

3.alte fonduri-facilități- profit reinvestit 2022                                                     94.228 lei

4.profit nerepartizat aupra căruia se va lua o hotărâre ulterioară                   3.552.825,70 lei ’’

Analiza şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a programului de activitate şi a   programului de investiţii pentru anii 2024-2025.

Mandatarea unei persoane să semneze în numele şi pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.

Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum şi să obţină documentele aferente eliberate de ORC.

Adunarea Generală  Extraordinară:

Aprobarea plafonului de credite şi sursele de finanţare pentru programul de investiţii precum şi creditele de investiţii pentru anii 2024 şi 2025. Pentru anii 2024-2025 s-a aprobat realizarea următoarelor investiții:

Nr.crt Denumire obiectiv Valoare
1. Linie zincare termica 2.000.000 euro
2. Utilaje productie organe asamblare 3.000.000 euro
     
4. Lucrari reparatii capitale si modernizare cladiri 150.000 euro
  TOTAL 5.150.000 euro
     

Aprobarea contractării de către societate a unor facilități noi de credit, de la orice instituție de credit, în RON, EUR și USD pentru capital de lucru și investiții, inclusiv in cadrul Programului IMM Invest Plus, până la concurența sumei de 10.000.000 EUR, precum și prelungirea facilităților de credit existente (Contract de credit 15 440/01 – EUR 2 625 000), în termenii și condițiile de creditare ale instuțiilor de credit, în vederea susținerii capitalului de lucru și a planului de investiții al societății pentru anul 2024-2025.

Aprobarea constituirii de către societate în vederea garantării facilităților de credit acordate de instituțiile de credit, plus dobânzi și orice comisioane sau costuri aferent, de garanții, fără limită de sumă, asupra bunurilor mobile și imobile din patrimoniul societății, după cum urmează:

  1. a) Ipotecă imobiliară și interdicțiile aferente asupra tuturor imobilelor deținute de companie, la libera alegera a reprezentantului legal al companiei; Bunurile imobile sunt inscrise in CF-urile 51580, 51588, 51587, 51586, 51585, 51584, 51582, 51581 a localitatii Sighetu Marmatiei.
  2. b) Cesiunea în favoarea instituțiilor de credit, a drepturilor de despăgubire aferente contractelor de asigurare pentru bunurile imobile și mobile din patrimoniul societății;
  3. c) Ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare deschise pe numele Mecanica-Sighetu S.A. la instituțiile de credit, precum și asupra sumelor prezente și viitoare aflate în aceste conturi;
  4. d) Ipotecă mobiliară asupra creanțelor companiei Mecanica-Sighetu S.A.;
  5. e) Ipotecă mobiliară asupra stocurilor (indiferent de locație) proprietate a Mecanica-Sighetu S.A.;
  6. f) Ipoteca mobiliară asupra echipamentelor (conform listă agreată) proprietate a Mecanica-Sighetu S.A.

Mandatarea dl. Prodan Claudiu-Simion si dna. Maier-Prodan Tania, să reprezinte societatea, separat sau împreună, cu puteri depline în vederea: alegerii instituției finanțatoare, negocierii structurii de garanții, negocierii și semnării: contractului/ contractelor de credit, a contractelor de garanții mobiliare/imobiliare, a contractelor de garantare si acordurilor de finantare, a tututor actelor adiționale ce vor decurge din contractele de credit și garanțiile mai sus amintite, a cererilor de tragere, precum și a oricăror documente necesare/solicitate de Bancă, în vederea ducerii la îndeplinire a Hotărârii, incluzând, dar fără a se limita la Contracte de Credit, contracte de ipotecă mobiliară/imobiliară, contracte de garantare / acorduri de finantare, orice Acte Adiționale la acestea, inclusiv Acte Adiționale pentru majorare, micșorare sau prelungire de credit, Bilete la ordin în alb emise de Societate, Contracte de Tranzacții Valutare de tipul ‘’Master Agreement’’ sau orice tipuri de acte emise de Bancă și care au legătură cu Creditul, precum și orice alte acte documente necesare sau solicitate de Bancă.

Mandatarea unei persoane să semneze în numele şi pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.

Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGEA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum şi să obţină documentele aferente eliberate de ORC.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate şi procurate de la sediul societăţii, începând cu data publicării convocării.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, îşi vor putea numi un reprezentant, reprezentarea acţionarilor putându-se face şi prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe bază de procuri speciale/generale, care se vor depune în original la sediul societăţii până la data de 24.05.2024 inclusiv, personal sau prin poştă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acţionarului).

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Maier-Prodan Tania

L.Ş.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlasulMM
GlasulMM