FISCUL, CU OCHII PE TINE – Ce obligații ai dacă faci bani din chirii

Maramureșenii care realizează venituri din închirierea apartamentelor au o serie de obligații către stat, după cum informează Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca. Sunt vizați contribuabilii  persoane fizice care obțin venituri  din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare şi cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală.

Aceștia, începând cu data de 1 ianuarie 2023 , au obligaţia înregistrării contractului încheiat între părţi, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent.

„În cazul contractelor de închiriere aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2023, înregistrarea, la organul fiscal competent, a contractului încheiat între părţi şi a modificărilor survenite se efectuează în termen de cel mult 90 de zile de la data la care a intervenit obligaţia înregistrării acestora. Dacă bunul a cărui folosinţă se cedează este deţinut în comun, fiecare coproprietar are obligaţia înregistrării contractului de închiriere la organul fiscal competent.

Pentru înregistrarea contractului de închiriere, contribuabilul depune „Cererea de înregistrare a contractelor de locaţiune”  prevăzută în Anexa 2 la O.P.A.N.A.F. nr.  2031/2022 , care se regăsește pe portalul ANAF, www.anaf.ro, Secțiunea – Asistență contribuabili, Subsecțiunea – Declararea obligațiilor fiscale- Toate formularele cu explicații, Formulare fără număr , însoţită de o copie a contractului de închiriere. Conformitatea cu originalul a copiei contractului de închiriere, având număr şi dată, se efectuează de către contribuabil prin înscrierea menţiunii „conform cu originalul” şi semnătura acestuia.

Modalitatea de depunere a cererii de înregistrare a contractelor de închiriere:
– direct la registratura organului fiscal competent;
– prin poştă cu confirmare de primire;
– prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ( de exemplu: Spațiul Privat Virtual)”, precizează DRFP Cluj.

Marcel Șerban

dh
dh