CONVOCATOR. Mecanica-Sighetu S.A. convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Consiliul de Administraţie al societăţii MECANICA-SIGHETU S.A., cu sediul în Sighetul Marmaţiei, str. Unirii, nr. 44, jud. Maramureş, înregistrată la ORC Maramureş sub nr. J24/194/1991, CIF RO2214574, convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR, pentru data de 21.12.2023 sau  22.12.2023 a doua convocare (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare), la ora 09:00, respectiv la ora 10:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor administrat de Registrul Mioriţa S.A. la data de referinţă 11.12.2023, care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea modificarii art. 6. din Actul Constitutiv al societatii, prin adaugarea unui nou obiect de activitate secundar,

,,CAEN 351 – Producția, transportul si distributia energiei electric

3511  Producția de energie electrica”

  1. Aprobarea modificării art. 4 din Actul Constitutiv al societății, care va avea următorul conținut:

,,Art. 4. Durata societăţii

Societatea  este  constituită  pe  o  durată  nedeterminată, începând cu data înregistrării în Registrul Comerţului.”

  1. Aprobarea modificării art. 18 din Actul Constitutiv al societății, prin adaugarea urmatorului paragraf, care va avea următorul conținut:

,,Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

  1. (……………….), domiciliat în (…), identificat cu cartea de identitate seria (…) nr. (…) eliberată de ………………… la data de …………….., în calitate de preşedinte al consiliului de administraţie;
  2. (……………….), domiciliat în (…), identificat cu cartea de identitate seria (…) nr. (…) eliberată de ………………… la data de …………….., în calitate de membru al consiliului de administraţie;
  3. (……………….), domiciliat în (…), identificat cu cartea de identitate seria (…) nr. (…) eliberată de ………………… la data de …………….., în calitate de membru al consiliului de administraţie;

Prin acceptarea mandatului si semnarea Actului constitutiv, administratorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

Notă: (…) reprezintă date cu caracter personal

  1. Aprobarea actului constitutiv actualizat.
  2. Mandatarea unei persoane să semneze în numele şi pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGEA ce va fi adoptată, precum si actul constitutiv actualizat.
  3. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGEA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum şi să obţină documentele aferente eliberate de ORC.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate şi procurate de la sediul societăţii, începând cu data publicării convocării.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, îşi vor putea numi un reprezentant, reprezentarea acţionarilor putându-se face şi prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe bază de procuri speciale/generale, care se vor depune în original la sediul societăţii până la data de 18.12.2023 inclusiv, personal sau prin poştă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acţionarului).

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Maier-Prodan Tania

GlasulMM
GlasulMM