ANUNŢ DE PARTICIPARE. Selecţie publică de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanţare nerambursabilă din bugetul oraşului Tăuţii Măgherăuş

Informaţii generale privind autoritatea contractantă: Oraşul Tăuții Magherăuș, str.1, nr.194, Tăuții Măgherăuș, judeţul Maramureș, telefon 0262 293048, fax 0262 293001, email primaria@tautiimagheraus.ro.

În baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Oraşul Tăuţii Măgherăuş face cunoscute domeniile pentru care acordă finanţări nerambursabile de la Bugetul local pentru anul de execuţie financiară 2024, conform bugetului local al Oraşului Tăuţii Măgherăuş pe anul 2024, aprobat prin H.C.L. nr. 27/31.01.2024 şi a programului anual pe anul 2024 aprobat prin H.C.L. nr. 57/16.02.2024 în sumă totală de 620.000,00 lei, defalcat pe următoarele domenii:

       
  Nr. crt. Domeniul pentru care se alocă sume de la bugetul local pe anul 2024 Suma
– lei –
  1. Programe/proiecte culturale 200.000,00
  2. Programe/proiecte sportive 300.000,00
  3. Programe/proiecte tineret 120.000,00
    TOTAL 620.000,00

 

Informaţii privind condiţiile de finanţare şi procedura de selecţie a proiectelor sunt prevăzute în “Ghidul solicitantului” pentru fiecare domeniu în parte. Acestea se pot obţine de pe site-ul instituţiei www.tautiimagheraus.ro sau la adresa de email: proiecte@tautiimagheraus.ro.

Solicitanţii vor depune documentaţia prevăzută conform “Ghidul solicitantului” la sediul Primăriei Oraşului Tăuţii Măgherăuş, str. 1, nr. 194, Biroul Relații cu Publicul.

Data limită de depunere a propunerilor de proiecte este 04.04.2024, ora 14.00.

Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea finanţării nerambursabile vor fi efectuate de comisiile de evaluare în perioada 05.04.2024-26.04.2024.

Atribuirea contractelor  de finanţare nerambursabilă se va realiza pe bază de selecţie de oferte de către comisii, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local. Comisia de selecţie va comunica solicitanţilor neselectaţi, la încheierea procedurii, motivele neacordării finanţării, iar celor selecţionaţi nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor de finanţare în maxim 30 de zile de la încheierea evaluării.

Lista beneficiarilor finanţării nerambursabile va fi aprobată prin hotărâre a Consiliului Local al Oraşului Tăuţii Măgherăuş.

Programul anual a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a cu nr.  36/23.02.2024.

Anunţul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a cu nr. 41/01.03.2024.

Primar,

MARINESCU Dumitru

GlasulMM
GlasulMM